Nayttokuva 2018 11 08 kello 82205

Puhdasparitustarhan tukihakemus / Stödansökan för renparningsområde

Paritustarha on... / Parningsområdet har...

Puhdasparitustarhan sijainti / Renparningsområdets placering

Missä kunnassa puhdasparitustarha, jolle tukea haetaan, sijaitsee? / I vilken kommun finns renparningsområdet för vilket stöd söks?

Puhdasparitustarha on... / Renparningsområdet är...

Mitä mehiläisrotua puhdasparitustarhalla käytetään? / Vilken biras används i renparningsområdet?

Paljonko puhdasparitustarhalla on tavoitteena pariuttaa emoja kesällä 2021? / Hur många moderbin har renparningsområdet som mål att para under sommaren 2021?

Kerro pariutettavien emojen lukumäärä kymmenen tarkkuudella. / Ange antalet moderbin som ska paras med en noggrannhet på tio.

Montako sisarussarjaa tältä paritustarhalta tuotetaan jalostusarvosteluun? / Hur många syskonserier från detta parningsområde produceras för avel?

Sisarussarjassa on neljä sisaremoa, jotka lähetetään jalostusarvostelijalle tai arvostellaan ohjeistuksen mukaan itse (arvostelutarhalla vähintään kaksi eri sisarussarjaa arvosteltavana) ja niin, että arvostelutulokset lähetetään SML:lle BeeBreed-tietokantaan syötettäväksi. / Syskonserien har fyra syskonmödrar som skickas till avelsgranskaren eller bedöms själv enligt instruktionerna (minst två olika syskonserier ska granskas i granskningsområdet) och så att granskningsresultaten skickas till SML för att matas in i BeeBreed-databasen.

Tuen tarve? Millaista tukea paritustarhalle tarvitaan/toivotaan? / Behov av stöd? Vilken typ av stöd behövs/önskas för parningsområdet?

Kerro tarkemmin, millainen tuki on välttämätön tai jos useita tarpeita kerro tärkeysjärjestyksessä. / Berätta mer om vilken typ av stöd som är nödvändig eller om behoven är flera, berätta om dem i prioritetsordning.

Lisätietoja / Mer information